“АМИН БҮС” АЯН ЭХЭЛЛЭЭ.

 

Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн  компанит ажлын хүрээнд суудлын бүсний талаар мэдлэг, мэдээлэл, үзүүлэн таниулах сурталчилгааны ажил хийгдэнэ.